Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2011

sensi91
5649 312c
Reposted frompangaga pangaga

July 29 2011

sensi91
9182 5dae 500
Reposted fromjustinek justinek

July 19 2011

sensi91
5015 b117
Reposted frommordapsie mordapsie
sensi91
5147 c374

July 18 2011

sensi91
-Tęsknisz czasem za mną?
-Tylko gdy oddycham...
— moja mała obsesja
Reposted fromrevalie revalie viacytaty cytaty

July 14 2011

sensi91
Tu nie chodzi tylko o seks... ale najbardziej Cię lubię nago... i siebie też... wtedy nic nie ma do ukrycia.

July 12 2011

sensi91
sensi91
3728 b444
Reposted fromevanescoo evanescoo

July 11 2011

sensi91
5194 cc2e
Reposted fromwielkienic wielkienic viacouples couples

July 08 2011

sensi91
Reposted fromwonderwoman wonderwoman

July 05 2011

sensi91
2780 fcaf
Reposted fromblond blond
sensi91
7963 e86c
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu
sensi91
8001 6119
Reposted fromlost-in-space lost-in-space

June 20 2011

sensi91
7435 5742
Reposted fromeightlive eightlive
sensi91
Przestraszyłaś się, że tak naprawdę nigdy go nie było, że po prostu na chwilę zamigotał, prysnął tak, jak się pojawił.
                                                                                                     
Jakub Żulczyk
Reposted fromjuliajuliajulia juliajuliajulia
sensi91
8457 287d
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek

May 24 2011

sensi91
6513 1122
Reposted fromfakszit fakszit
sensi91
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..) W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
Reposted fromrabarbar rabarbar

May 18 2011

sensi91
9679 6974
Reposted fromsaturczak saturczak
sensi91
9695 22c6
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl